Talvihorros – Eaten Alive [English/Polish]

talvihorros

[Reviewed by / autor recenzji: stark]

ENG: Hiding behind the Talvihorros banner is Ben Chatwin, who certainly knows how to combine fragile and fleeting beauty with rough and raw sounds. Released on vinyl by Denovali, “Eaten Alive” is perhaps the most striking proof of such a thesis.

“Eaten Alive” originally came out through Fluid Radio in 2013. Its owner, Daniel Crossley, met with Ben one day and it turned out that they had both grown up in the same areas of East London, so they arranged a peculiar trip down memory lane, in their time of childhood and adolescence. Later this resulted in the first edition of “Eaten Alive” released on CD, very impressively indeed, enriched among other things with a booklet containing photographs of the places so close to both the guys. Apparently this material captivated Denovali enough to give it a second life on vinyl.

So as you have probably already figured, this album has little in common with the Italian cannibal movies – a breakneck reference, I know, but I’m referring here to the title – except perhaps the aforementioned contrast of pretty vs. ugly (simplified of course). Recall Riz Ortolani’s beautiful soundtrack to the gruesome images of “Cannibal Holocaust”, except that there we had a contrast between sound and vision… Ok, end of digression.

“Eaten Alive” is built of eight musical impressions, circulating primarily around ambient but often torn with more violent and noisy spurts. However, ‘noisy’ does not mean ‘noise music’. Chatwin assumes a purely emotional approach – take “The Secrets Of The Sky” for example. In what a lovely manner Ben develops this piece, suggestively playing with our feelings, starting from a simple, quiet theme and with time building other sound blocks around it, to eventually explode with noise further down the track. Extraordinary thing. Somewhere in the internet I came across a comparison to Hecker and Frost. It definitely isn’t an overstatement.

“Eaten Alive” does not sound like a nostalgic trip in the time of youth, which we remember fondly and wistfully. Maybe aside from the last track, but this one is called “Today I am Reborn”. As if it signifies the end of the reckoning with the past and the opening of a new chapter. At the same time it’s a moment of respite after the preceding seven segments. Confront “Today I am Reborn” with the opener, “Little Pieces Of Discarded Life” and its guitar drones. Day and night, or rather, night and day. The musician paints London grey and bathed in smog. This is a city where it constantly rains, sad people go to work in a factory in the morning – and come back even sadder in the afternoon. Once again, it turns out that you don’t need words to tell a moving story. Just a guitar and a bit of analog electronics.

Denovali delights in such music, based on original electronics, but still intelligible, and above all with soul. In the case of Talvihorros’ “Eaten Alive” once again they hit the spot. It’s awesome.

PL: Ben Chatwin, kryjący się za szyldem Talvihorros, z pewnością wie jak łączyć kruche i ulotne piękno z brzmieniem szorstkim i surowym a wydana na winylu przez Denovali “Eaten Alive” jest tego być może najbardziej efektownym dowodem.

“Eaten Alive” pierwotnie wyszło dzięki Fluid Radio w 2013 roku. Właściciel Fluid Radio, Daniel Crossley spotkał się swego czasu z Benem – okazało się, że obaj panowie dorastali w tych samych rejonach Wschodniego Londynu, urządzili sobie zatem  swoistą wycieczkę śladem wspomnień, w czasy dzieciństwa i wczesnej młodości. Zaowocowało to później pierwszą edycją “Eaten Alive” wydaną na CD, bardzo efektownie zresztą, wzbogaconą m.in. o książeczkę z fotografiami okolic, które obu panom są tak bliskie. Najwyraźniej urzekł ten materiał Denovali na tyle, aby dać mu drugie życie na płycie winylowej.

Tak że jak widać, niewiele ma ta płyta wspólnego z włoskim nurtem filmów kanibalistycznych – nawiązuję tu do tytułu – może poza tym wspomnianym kontrastem ładne-brzydkie (w uproszczeniu rzecz jasna). Przypomnijcie sobie piękny soundtrack Riza Ortolaniego do “Cannibal Holocaust”… ale to tak na marginesie. Koniec dygresji. “Eaten Alive” to osiem impresji muzycznych, krążących przede wszystkim wokół ambientu ale niejednokrotnie rozszarpywanych gwałtowniejszymi, bardziej hałaśliwymi zrywami. Hałaśliwymi, nie znaczy “noise’owymi”. Chatwina charakteryzuje podejście przede wszystkim emocjonalne – takie “The Secrets Of The Sky” na przykład. Jak pięknie Ben rozwija ten kawałek, jak sugestywnie igra z naszymi uczuciami, zaczynając od prostego wyciszonego motywu z czasem dobudowując doń kolejne dźwiękowe cegiełki aby ostatecznie eksplodować hałasem w dalszej części utworu. Niezwykła sprawa. Natknąłem się gdzieś w sieci na porównania do Heckera i Frosta. Zdecydowanie nie są one na wyrost.

“Eaten Alive” nie brzmi jak nostalgiczna podróż w czas młodości, którą wspominamy z rozrzewnieniem i zadumą. Może oprócz fragmentu zamykającego płytę, ale ten z kolei nosi tytuł “Today I am Reborn”… Jak gdyby to oznaczało koniec rozliczenia z przeszłością i otwarcie nowego rozdziału. Jednocześnie to chwila wytchnienia po poprzednich siedmiu segmentach – zestawcie “Today I am Reborn” choćby z pierwszą kompozycją, “Little Pieces Of Discarded Life” i jej gitarowym dronowaniem. Dzień i noc, czy raczej noc i dzień. Muzyk odmalowuje Londyn szary i skąpany w smogu. To miasto, w którym ciągle pada, smutni ludzie idą rano do roboty w fabryce – po południu wracają jeszcze bardziej smutni. Po raz kolejny okazuje się, że nie trzeba słów aby opowiedzieć poruszającą historię. Wystarczy gitara i nieco analogowej elektroniki.

Denovali lubuje się w takiej muzyce, opartej na elektronice niebanalnej, ale wciąż przystępnej i przede wszystkim takiej… z duszą. W przypadku “Eaten Alive” Talvihorros znowu nie chybili. Świetna płyta.

TalvihorrosEaten Alive
Denovali Records, den190
Vinyl/Digital 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s