2012 Through My Eyes: VITOR JOAQUIM [ENG/PL]

vitor_2

ENG: The big memory, Everest of all non-moments from 2012, was the fact that the world didn’t ended! Because of that, and in memory of that no-end, I will skip my best 2012’s to dedicate some loose ideas to some loose brains out there: Atime list, a momentary list.

PL: Wielkim wspomnieniem, Everestem wszystkich wspomnień był fakt, że w 2012 świat się nie skończył! I dlatego oraz ku pamięci tego “niekońca” pominę swoich ulubieńców z 2012 na rzecz kilku luźnych uwag dla luźnych umysłów: lista czasu, lista ulotności.

ENG: The big memory, Everest of all non-moments from 2012, was the fact that the world didn’t ended! Because of that, and in memory of that no-end, I will skip my best 2012’s to dedicate some loose ideas to some loose brains out there: Atime list, a momentary list.

Also, because I’m close to embrace my 50’s, and a bit lost in the world of what is this and what is that, where are we all going with all this speed, and this sort of middle age questions…I would like to make a wide open wish for the present year: please, no more friendly fire!

To start, I salute those who fought for the prevalence of culture and art in our lives. I salute labels all over the world releasing and supporting artists. I salute radio shows for broadcasting artists. I salute people who believe that art is fundamental in life.

“Without music, life would be a mistake.” – Friedrich Nietzsche

I don’t salute intoxicated tv channels burning our time with empty and devious messages about happiness. I don’t salute people who smiles every time that someone falls down. I don’t salute people who know all about everything, and has nothing to give – there’s a big difference between giving and taking. I salute the ones who are devoted to give. I don’t salute the ones who are taking and not giving. For those ones, I don’t have words. At least, nice words! 12 windows to look throught:

1_Read “Collateral Damage” and article from Mark Fell, on Wire. Great article about technology and creativity. Really interesting, from a great artist. (here)

2_Read “Foreign-language film: Leos Carax explains it all” a short but great text from Leos Carax, about the conception that he has about the conception that American culture has about non U.S. fims. Complicated? No Complex, only. (here)

3_Read “Advocating for Analog: Why I Still Use Paper” an article from Katy Meyers about the importance of keep writing with a pen, instead of typing, only. (here)
“The differences between typing and writing cause activity in different parts of the brain. Handwriting causes more brain activity, and the physical act of writing out the letter is part of kinesthetic learning.” – Katy Meyers

4_Read “The Cult of the Amateur: How Today’s Internet Is Killing Our Culture” a book by Andrew Keen. Great insight about our role in the age of mass reproduction, anonymity and the “no economic impact of the internet on the creative class”. (get to know Keen here).
“Visibility is a trap, it’s a personal trap, it’s an intellectual trap, it’s a political trap. We need, in this new digital world, to learn how to retire. We need to understand that Loneliness is not a bad thing, it’s essentially human.” – Andrew Keen

5_Listen to Glenn Gould, playing Bach on Youtube channel, and if you like it, consider buying the cd. (here)

6_Listen to Arvo Part, “Alina” (here) and if you like, consider buying all the cd from Arvo Part. He is a genius and he is still alive.

7_Listen to Henryk Górecki “Symphony Nº3 (Symphony of Sorrowful Songs)” (here). If you like, consider buying the cd. He’s a genius (I have only 2 versions of this piece…). That’s the piece that I want to listen before dying.

8_Read, listen and dive with Pina Bausch, a woman who has changed the world of contemporary performance. Interview here (with subtitles in English) and Cafe Müller (1978) here.
”I Think that if you are totally sincere, and have the ability, maybe you can find the things we all have in common – not the things we lock away privately. I’m not talking about what’s private, but things we all share. I believe that if it’s the right thing, you can only find it in yourself” – Pina Bausch

9_Avoid: applying generalizations about the System. It makes you feel not guilty, but in the end, there are only people in the world. The system is a fiction serving interests from some people that prefers to stay behind the light. And fictions are serving them very well.

10_Learn from the nature, it’s all written there long before we existed. Chaos rules.

11_Respect and be respected, even animals do that.
“Even bacteria work by consensus, or do not work” – Eduardo Punset

12_Think about this short story:.
A man once told the Buddha, “I want happiness”.
The Buddha replied, “first remove ‘I’, that’s ego. Then remove ‘want’, that’s desire.
And now all you’re left with is ‘Happiness’.

Vitor Joaquim

vitor_1

PL: Wielkim wspomnieniem, Everestem wszytskich wspomnień był fakt, że w 2012 świat się nie skończył! I dlatego oraz ku pamięci tego “niekońca” pominę swoich ulubieńców z 2012 na rzecz  kilku luźnych uwag dla luźnych umysłów: lista czasu, lista ulotności.

Ponieważ jestem bliski wejścia w lata pięćdziesiąte swego żywota, zagubiony w świecie “czym jest to, czym jest tamto, gdzie podążamy takim pędem” i innymi tego rodzaju średniowiecznymi pytaniami… mam tylko jedno życzenie: proszę, nigdy więcej przyjacielskiego ognia!

Na początek oddaję cześć wszystkim tym, którzy walczą o rozpowszechnianie kultury i sztuki w naszych życiach. Oddaję honor wszystkim wytwórniom, wydającym i wspierającym muzyków. Audycjom radiowym szerzącym wiedzę o tych artystach. Ludziom, którzy wierzą, że sztuka ma fundamentalne znaczenie w naszym życiu.

“Bez sztuki, życie byłoby pomyłką” – Friedrich Nietzsche

Nie oddaję honorów chorej telewizji marnującej nasz czas pustymi i kłamliwymi deklaracjami o szczęściu. Ludziom śmiejącym sie z czyjegoś nieszczęścia. Ludziom, którzy wiedzą wszystko o wszystkim nie mając nic do zaoferowania – jest bardzo duża różnica między dawaniem i braniem. Oddaję cześć tym, którzy dają. Dla tych, którzy tylko biorą nie znajduję nawet słów. Przynajmniej tych miłych słów.

12 okien, przez które należy wyjrzeć:

1_przeczytaj “Collateral Damage” i artykuł Marka Fella w “The Wire”. Świetna rzecz o technologii i kreatywności: tu

2_ przeczytaj “Foreign-language film: Leos Carax explains it all”, krótki ale doskonały tekst Leosa Caraxa o jego koncepcjach na temat koncepcji amerykańskich na temat nieanglojęzycznych filmów. Skomplikowane? Nie, tylko złożone: tu

3_przeczytaj “Advocating for Analog: Why I Still Use Paper”, artykuł Katy Meyers o sensowności pisania piórem zamiast używania klawiatury: tu

“Pisanie ręczne oraz pisanie na klawiaturze generują aktywność różnych partii mózgu. Pisanie odręczne powoduje większą jego aktywność, a fizyczny akt pisania jest częścią kinestetycznego poznania” – Katy Meyers

4_przeczytaj “The Cult of the Amateur: How Today’s Internet Is Killing Our Culture” “The Cult of the Amateur: How Today’s Internet Is Killing Our Culture”, książka Andrew Keena. Swietna próba wniknięcia w nasza rolę w wieku masowej reprodukcji, anonimowości i “braku ekonomicznego wpływu internetu na klasę kreatywną”. (poznaj Keena tu)

“Bycie widocznym to pułapka. Pułapka osobista, intelektualna, polityczna. Musimy w tym cyfrowym świecie nauczyć się, kiedy odejść. Musimy zrozumieć, że samotność nie jest zła. To jest czysto ludzka rzecz.” – Andrew Keen

5_posłuchaj Glenna Goulda grającego Bacha na youtube. A jak ci się spodoba, zastanów się nad zakupem cd: tu

6_posłuchaj “Alina” (tu) Arvo Parta i jeśli ci się spodoba, zastanów się nad zakupem wszystkich jego płyt. To geniusz, na dodatek wciąż żyjący.

7_posłuchaj Trzeciej Symfoni Henryka Góreckiego (tu), i jeśli ci się spodoba, zastanów się nad zakupem wszystkich jego płyt. To geniusz i właśnie tę muzykę chciałbym usłyszeć przed śmiercią.

8_ czytaj, słuchaj i zanurz się w sztuce Piny Bausch, kobiety, która zmieniła oblicze współczesnego performance’u. Wywiad tu, z napisami po angielsku. A tu “Cafe Muller” (1978)

“Myślę, że jeśli jesteś absolutnie szczery oraz posiadasz odpowiednie zdolności, jesteś w stanie odnaleźć to coś, co wszyscy mamy wspólnego – nie to, co kryjemy głęboko w sobie, nie mówię o tym co jest wyłącznie prywatne, ale o tym czymś, co wszyscy dzielimy. Wierzę, że jeżeli jest to ci pisane, znajdziesz to gdzieś w sobie” – Pina Bausch

9_unikaj sprowadzania wszystkiego do kwestii “systemu”. Owszem, dzięki temu unikasz poczucia winy, ale przecież w ostatecznym rozrachunku to ludzie żyją na świecie. System to fikcja służąca interesom pewnych ludzi, którzy pragną pozostać w cieniu. Fikcja służąca im bardzo skutecznie.

10_ucz się od Natury, wszystko zostało zapisane dawno zanim się urodziliśmy. Chaos rządzi.

11_szanuj i bądź szanowanym. Nawet zwierzęta tak robią.

“Nawet bakteria pracuje dążąc do consensusu, albo nie pracuje w ogóle” – Eduardo Punset.

12_zastanów się nad tą krótką historią:

Mężczyzna powiedział do Buddy, “Pragnę szczęścia”
Budda odpowiedział, “Najpierw zrezygnuj z “ja”, bo to ego. Później zrezygnuj z “pragnę”, bo to pożądanie. To, co ci pozostanie, to właśnie “szczęście”.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s