X-NAVI:ET – Brain Overloaded [PL/ENG]

X-NAVI:ET – Brain Overloaded
CD 2012
Zoharum [ZOHAR 006-2 IYHHH]

autor recenzji / reviewed by: Rafał Nowotny

Po doskonałym w każdym calu materiale ‘Voices of the Cosmos’ powstałym w wyniku kolaboracji z projektem Electric Uranus, Rafał Iwański atakuje z pełnowymiarowym materiałem. Tym razem jednak zabiera nas w podróż po zakamarkach umysłu. Zaprasza do zwiedzenia tego swoistego mikrokosmosu, jakim jest mózg i zadaje pytanie czy świat, w którym przyszło nam egzystować nie prowadzi do przeładowania nas informacjami by zawieźć prostą drogą ku nieuchronnemu szaleństwu. Moim zdaniem pytanie czysto retoryczne, a odpowiedź, biorąc pod uwagę otaczającą nas rzeczywistość, oczywista. Jak w takim razie wygląda muzyczna strona badań nad mózgowiem?

‘Brain Overloaded’ to minimalistyczny ambient o eksperymentalnym charakterze. Świdrująca synapsy soniczna wichura wprowadza nas w głąb analogowych dronów i tekstur. Niskie szmery niezidentyfikowanych maszyn odbijające echem w przyćmionych i oplecionych spękaną siecią neuronów korytarzach umysłu. Czające się w zakamarkach przydźwięki narastają z wolna, aby wwiercić się w międzymózgowie i rozedrgać jego konary. Pulsujące pomruki przecinają półkule mózgowe pozostawiając za sobą głębokie bruzdy. Wżerają się aż do rdzenia pozostawiając za sobą powyginane i spierzchnięte resztki komórek nerwowych. Wprowadzeni w bolesny trans tkwimy w otępieniu i odnajdujemy w nim jedyne w swoim rodzaju masochistyczne ukojenie. A może umysł mój przeładowany informacjami oczekiwał takiego wwiercającego się w korę mózgową oczyszczenia?

Materiał X-Navi:Et skojarzył mi się mocno z pewnym, zapomnianym już chyba projektem Adi Newtona (Clock DVA) i Andrew McKenzie’ego (The Hafler Trio) o nazwie Psychophysicist, a wydanym kilkanaście lat temu przez Side Effects. Projekt ten opierał się w dużej mierze na badaniach wpływu dźwięków na mózg, na zmianach w jego funkcjonowaniu w wyniku zastosowania dźwięków o określonej częstotliwości. Na mechanizmach fizjologicznego działania muzyki i wibracji porównywanych do zjawiska rezonansu opisywanego w fizyce. Nad wydzielaniem przez mózg neuroprzekaźników pod wpływem odpowiednich częstotliwości i wibracji. Nie wiem czy Rafał Iwański opierał się na podobnych badaniach podczas tworzenia muzyki na ‘Brain Overloaded’, w każdym bądź razie powstał materiał, który powoduje równie przyjemne świdrowanie narządów słuchu i łaskotanie półkul mózgowych, wprowadzający w bardzo miłe odrętwienie.

ENG: After perfect in every way material ‘Voices of the Cosmos ‘ formed as a result of the collaboration with Electric Uranus, Rafał Iwański attacks with full-length release. This time, however, takes us on a journey all over the corners of the mind. Invites to visit this peculiar microcosm, which is the brain, and asks the question whether the world in which we exist is not leading for overloading us with information that take us a simple way to inevitable madness. In my opinion the question is purely rhetorical, and reply, considering the world we live in, obvious. How in that case does the musical side of the research on the brain looks like?

‘Brain Overloaded’ is a minimalistic ambient of experimental nature. Drilling the synapses sonic storm introduces us deep into the analogue drones and textures. Low murmurs of unidentified machineries reflecting with echo in the dimmed and wrapped with the cracked net of neurons corridors of the mind. Hums lurking in corners are growing slowly in order to bore into the interbrain and vibrate its boughs. Pulsating rumbles are crossing cerebral hemispheres leaving deep furrows behind themselves. Etching to the core leaving warped and chapped remnants of the nerve cells. Led into the painful trance we are deep in torpor and finding unique masochistic solace. But maybe my mind overloaded with information expected such drilling cerebral cortex purification?

The X-Navi:Et material has associated me firmly with some, probably already forgotten project of Adi Newton (Clock DVA) and Andrew McKenzie (The Hafler Trio) called Psychophysicist, and released several years ago by Side Effects. This project was based largely on the studies over the influence of sounds on the brain, on changes in its functioning as a result of applying sounds of the certain frequency. On mechanisms of physiological action of the music and the vibration compared to the occurrence of the resonance described in physics. Over secretion of neurotransmitters by the brain under the influence of the appropriate frequency and vibration. I don’t know whether Rafał Iwański relied on similar researches while creating the music on ‘Brain Overloaded ‘, in any case his work causes equally pleasant drilling the hearing organs and tickling the cerebral hemispheres, leading into the very nice numbness

Zoharum Records

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s