URENGA – After Rain [PL/ENG]

URENGA – After Rain
CD 2012
gterma [gterma012]

autor recenzji / reviewed by: stark

PL: Choć dla Urenga płyta “After Rain” to debiut w barwach gterma, osoba kryjąca się za tą nazwą zdążyła już wcześniej wydać dwie płyty w tej szwedzkiej wytwórni. Pochodzący z Węgier Andras Kiss jako Indo proponował organiczny drone/ambient pozbawiony jakichkolwiek elementów rytmicznych. Tymczasem w Urenga to właśnie rytm jest bazą całej muzyki.

“After The Rain” składa się z siedmiu długich utworów balansujących między ambientem a muzyką dub czy nawet subtelnym techno. Od początku jednak nietrudno zauważyć, że istotną rolę na płycie pełnią nagrania terenowe. Wiadomo skądinąd, że tego typu muzyka często, i w wielu przypadkach słusznie, postrzegana jest jako syntetyczny twór tworzony przy większym udziale komputera niż człowieka. Mechaniczne dźwięki odpowiadające mechanicznym czasom. Tymczasem w przypadku “After Rain” mamy do czynienia ze zdecydowanie “antycywilizacyjnym” podejściem do tematu. Tło każdego utworu stanowią tekstury zdecydowanie organicznego pochodzenia – pisząc te słowa z głośników dobiegają mnie dźwięki trzeciego w kolejności “Shelf Cloud” skonstruowanego na cudownym dźwięku oceanu obmywającego wybrzeże. Tu może mała osobista dygresja, pomimo wielbię ten gatunek muzyczny bezgranicznie, zarówno w tej ciemniejszej, jak i jaśniejszej odsłonie, to uważam, że piękniejszego ambientu od dźwięku morskich fal nikt nigdy nie stworzy. Tu człowiek jest bezradny, Natura jest najwspanialszym kompozytorem.

Na wspomnianą organiczną podstawę Andras nakłada preparowaną przez siebie elektronikę, złożoną przede wszystkim z utrzymanej w średnim tempie rytmiki oraz mało inwazyjnych sonicznych pływów. Muzyk nie operuje tu dużą ilością elementów, nie mnoży kolejnych warstw i ścieżek. Jego twórczość ma dość minimalistyczny i subtelny wymiar, nie jest tak przytłaczająca brzmieniowo jak dajmy na to Bvdub. Trudno to jednak uznać za wadę, bo skoro jest tak ściśle powiązana z naturalnymi siłami Ziemi, nie tylko konceptualnie, ale i dosłownie, na poziomie dźwięku samego w sobie, to wypadałoby aby tchnęła ona siłą żywiołów nieograniczonych wolą człowieka.

Pisałem niedawno o muzyce Bvdub, że w pewien sposób otacza ona słuchacza kojącą osłoną, kokonem zapewniającym błogość i bezpieczeństwo. Twórczość Urenga funkcjonuje w dokładnie odwrotny sposób. Stawia człowieka na otwartej przestrzeni, nad głową kłębią się chmury zapowiadające silny deszcz. Z jednej strony bezkresne morze, z drugiej gęsty las żyjący odgłosami ptaków i innych zwierząt. I to poczucie bycia czymś nieskończenie małym i bezradnym. Bezbronnym lecz jednocześnie tolerowanym przez Naturę, o ile nie wystąpi się przeciwko Niej. Taką wizję mam przed oczami słuchając “Living World”. Wizję dziś utopijną, jak mogłoby się wydawać, ale jestem pewien, że planeta upomni się kiedyś o swoje a jej system immunologiczny poradzi sobie z tymi kilkoma miliardami drobnych bakterii zżerających ją po kawałku.

Kolejna piękna płyta z gterma. Pomimo tematyki marginalizującej, albo w ogóle ignorującej obecność człowieka to muzyka nadzwyczaj ciepła. W żadnym wypadku nie emanująca negatywnymi, ciemnymi emocjami. Rod Modell, Echospace – jeśli lubicie tych artystów, sięgnijcie też po “After Rain”, zwłaszcza, że płyta – jak zresztą większość wydawnictw gterma – jest okraszona pięknymi zdjęciami autorstwa Johana Rehna, szefa wytwórni.

ENG: Although “After Rain” is Urenga’s debut in gterma, the person behind the project had already released two albums in this Swedish label. Coming from Hungary, Andras Kiss had presented earlier two albums under the name Indo: organic drone / ambient devoid of any rhythmic elements. Yet in Urenga’s case rhythm is the basis of all his music.

“After The Rain” consists of seven long tracks balancing between ambient and dub music, with a subtle techno touch. However, it is not difficult to note from the beginning that field recordings play an important part here. It is generally known that this type of music is considered very often, and in many cases equitably, as a synthetic creature formed with the participation of a computer more than that of a human being. Mechanical sounds corresponding to mechanical times. But in “After Rain” we are definitely dealing with an “anti-civilisation” approach to the subject. The background texture of each track is always of an organic origin – as I’m typing these words the third track, “Shelf Cloud” flows out of the speakers, a track constructed on the wonderful sound of ocean tides washing ashore. Maybe a small digression of a personal nature here – even though I adore the genre immensely, from both its darker and lighter side, I believe that nobody will ever be able to create more beautiful ambient music than the sound of sea waves . Here man is helpless and nature is the greatest composer.

Over the aforementioned organic background Andras applies prepared electronics comprised of average tempo rhytmics and non-invasive textures. The musician doesn’t use a multitude of elements, he doesn’t multiply layers and tracks. His work moves in a minimalist and subtle dimension, and is not as sonically overwhelming as, let’s say Bvdub. Yet it’s hard to consider this as a flaw, because “After Rain” is so closely linked with the natural forces of the Earth, not only on a conceptual but also on a literal level, in the core of sound itself, therefore I assume it should breathe deeply with a primal force of elements, unlimited by the will of man.

I wrote recently about the way Bvdub’s music somehow surrounds the listener with a soothing cover, a cocoon of bliss and safety. Urenga operates in exactly the opposite way. It places the listener in an open space, while overhead the clouds are billowing in a promise of heavy rain. On the one hand, the endless sea, on the other a dense forest animated with sounds of birds and other animals. And this feeling of being infinitely small and helpless. Vulnerable but at the same time tolerated by nature, as long as you’re not against Her. This vision appears before my eyes while listening to “Living World”. A rather utopian vision these days, but I’m sure that someday the planet will claim what’s Hers and its immune system will ultimately deal with these billions of tiny bacterias devouring Her piece by piece.

Another beautiful album from gterma. Despite the concept’s marginalization or even indifference towards the human presence, the music is unusually warm. Under no circumstances emanating negative, dark emotions. Rod Modell, Echospace – if you like these artists, you should reach for “After Rain”, especially since the album – like most gterma publications – is embellished with beautiful pictures taken by Johan Rehn, the head of the label.

gterma

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s