ALISA-YHTYE – Untitled [PL/ENG]

ALISA-YHTYE – Untitled
CDr 2009
Triangle Records [TR-42]

autor recenzji / reviewed by: Rafał Nowotny

PL: Alisa-Yhtye to jeden z kilku projektów pochodzącego z Sankt Petersburga Grigorija Awrorina. Zarówno niżej opisywany, jak i pozostałe projekty o tak ciekawych nazwach jak Человек В Штанах czy Скрипач В Жопе zawierają kruszącą szare komórki porcję noise’owych szumów i sprzężeń. Mając świadomość zmierzenia się z kolejną soniczną bombą wodorową gotową rozświetlić mój przymglony jesienną pogodą umysł oczekiwałem jakiejś niespodzianki. Niespodzianki niestety nie było.

Ascetyczny do bólu, brudny, zapiaszczony, piekący z dzikością silnika rakiet hałas, poniewierający organami słuchu i przypalający synapsy. Monotonia tych wyziewów powoduje, że w pewnym momencie scalam się z dźwiękiem wypełniającym pomieszczenie, w którym się znajduję. Ryk nadciągającej apokalipsy staje się elementem przestrzeni, a ja punktem docelowym koncentrującym na sobie kolejne ataki furii. Z rzadka pojawiające się wyciszenia dają chwilowe wytchnienie, pozorną ulgę, świdrując nieświadome nadciągającego zniszczenia zakamarki mózgu, wyczekują, aby zadać ból ze zdwojoną siłą i rzucić mną o ścianę. Jednakże zaprawiony w bojach z siejącymi o wiele większą pożogę wydawnictwami odpieram sprawnie atak chłonąc kolejne burze piaskowe ani trochę nie uginając się pod ich naporem. Kolejne wyciszenie i kolejna próba zadania ostatecznego ciosu, który odparłem z lekkim ziewnięciem. Koniec.

Po kilkukrotnym seansie z Alisa-Yhtye ściany się nie pozapadały, nawet tapet nie pozrywało. Chwilowo rozpalony wysokooktanowym żarem umysł z powrotem pogrążył się w szare, jesienne przygnębienie. Sonicznego katharsis nie doświadczyłem. Nie zawsze trzeba przekraczać granice w obrębie danego gatunku, ani wykazywać się na siłę inwencją. Wystarczy z dobrze znanych środków stworzyć dzieło poruszające i przyprawić je na swój sposób. Tutaj trochę tego zabrakło. Nie sponiewierało mną, nie przetarzało po podłodze i nie zostawiło w pogardzie na wpół przypalonego truchła.

ENG: Alisa-Yhtye it is one of a few projects of Grigoriy Avrorin coming from Saint Petersburg. The one featured below, as well as other projects with such interesting names like Человек В Штанах or Скрипач В Жопе contain the portion of crushing grey cells noisy hums and distortions. Being aware of measuring oneself from next sonic hydrogen bomb ready to enlighten my misty with autumn weather mind I waited for some surprise. There was no surprise unfortunately…

Ascetic to the pain, dirty, gritty, burning with ferocity of the rocket engine noise, mistreating the hearing organs and searing synapses. The monotony of these fumes causes, that at some point I am merging with sound filling up the room in which I am. The roar of the approaching apocalypse is becoming an element of the space, and I am the climax concentrating next onslaughts on myself. Sparsely appearing calms are giving the momentary respite, seeming relief, drilling corners of the brain unaware of approaching damage, they are waiting to inflict pain with redoubled strength and to throw me against the wall. However added in fights against releases sowing the far bigger conflagration I am defending efficiently against the attack absorbing another sandstorms not a bit yielding under their pressure. Another calm and the next attempt to set the blow that kills which I replied with jaunty yawning. The end.

After the repeated show with Alisa-Yhtye walls did not collapse, even did not tear off the wallpapers. Temporarily aglow mind with high-octane fierce plunged back into gray, autumnal gloom. The sonic catharsis I did not experience. Not always it is necessary to cross the borders within a genre, neither to demonstrate the invention by force. It is enough to create a touching work with well-known measures and to flavor them in own way. Here a bit it was missing. It did not handle with me roughly, not wallowed me through the floor and did not left with contempt my half burnt carcass.

Triangle Records

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s