OPIUM – Chaos Theory Laboratories [PL/ENG]

OPIUM – Chaos Theory Laboratories
CD 2011
Databloem Records [DB037-2011]

autor recenzji / reviewed by: Rafał Nowotny

PL: Databloem to holenderska wytwórnia, która prawdopodobnie nie jest szerzej znana wyznawcom mrocznego świata dark ambientu, skorodowanego industrialu czy muzyki relaksacyjnej spod znaku noise/power electronics. Profil wydawniczy jest zdominowany przez artystów reprezentujących jaśniejszą, nieco muzakowatą stronę ambientu, czasem delikatnie zrytmizowanego z dodatkiem glitchowej ornamentyki i szeroko pojętych elektronicznych eksperymentalizmów. W katalogu widnieją zaś tacy twórcy jak Mathias Grassow czy Oöphoi, i fakt ten powinien świadczyć o tym, że wytwórnia to nie byle jaka.

Pod szyldem Opium natomiast ukrywa się niejaki Matteo Zini, mający na koncie kilka wydawnictw między innymi dla Silentes, a także znany niektórym z projektu o nazwie Sola Translatio, współtworzonym ze Stefano Musso (Alio Die). Najnowszy materiał Włocha jest idealnie dopasowany stylistycznie do charakteru wytwórni. Zawiera delikatnie zglitchowany ambient pulsujący niekiedy IDM’owym rytmem. Dźwiękowe mikropejzaże kojarzące się z życiem na poziomie molekularnym, wędrującymi atomami zostawiającymi ślady na oscylatorach. Bardzo łagodne operowanie wysokimi częstotliwościami z drganiami wśród ezoterycznych przestrzeni. Rozmyte soniczne plamy rozciągają się w akompaniamencie skrobiących uszy dźwiękowych punkcików i kropek. Od czasu do czasu zamajaczy w tle wsamplowany kobiecy śpiew, mający na celu jak mniemam wprowadzenie ludzkiego pierwiastka, do harmonicznej pulsacji nukleonów i kwarków.

Jedną z cech tego typu produkcji jest jej mało absorbujący charakter. Dźwięki sączą się leniwie z głośników, podczas gdy mikrodrgania pobudzają neurony, nie pozwalając nam zapaść w całkowite otępienie. Jest to materiał idealny do wypełnienia przestrzeni dźwiękiem niewymagającym pełnego zaangażowania ze strony słuchacza. Spełniającym wręcz podręcznikowo kryteria muzyki ambient wyznaczone przez Briana Eno – muzyki, będącej jednym z elementów otoczenia.

ENG: Databloem is a Dutch record label, which is probably not widely known to the followers of the obscure world of dark ambient, corroded industrial or relaxation music under the sign of noise/power electronics. The releasing’s profile is dominated by artists representing the brighter, slightly muzak side of the ambient music, sometimes gently rhythmical with glitch ornaments and broad electronic experimentations. In the catalogue appear such artists as Mathias Grassow or Oöphoi, and this fact should attest that label is not of low quality.

Under the banner of Opium is hiding Matteo Zini, having several publications for Silentes Records among others, and known as well for some from the project called Sola Translatio, contributed with Stefano Musso (Alio Die). The latest material of the Italian is perfectly fitted stylistically to the label’s character. It contains gently glitchy ambient pulsating sometimes with IDM rhythmic. Micro soundscapes associated with life at the molecular level, with wandering atoms leaving trails on the oscillators. Very mild using of high frequencies with vibrations amongst esoteric spaces. Blurred soundstains are stretched out with the accompaniment of earscraping sonic spots and dots. From time to time sampled female vocals emerge in the background, being aimed in my opinion to implement some human element to the harmonic pulsation of nucleons and quarks.

The feature of this kind of productions is its little absorbing nature. The sounds are dripping lazily from the speakers, while microvibrations are stimulating the neurons, not allowing us to collapse in total dullness. It is the perfect material for the filling space with sound not requiring full commitment from the listener. According to the ambient music criteria appointed by Brian Eno – the music being the element of the environment.

Databloem Records

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s